Historik

Fria Postoperatörers Förbund

Fria Postoperatörers Förbund

Box 3010

621 11 Visby


Email: info@fpf.nu

Telefon: 0498-291000


FPF:s Verksamhet

Avregleringen av den svenska postmarknaden och därmed upphävandet av Postens monopol

på adresserade brevförsändelser genomfördes 1993.

Privata företag fick därmed möjlighet att bedriva postverksamhet här i landet.

Till att börja med startade endast ett mindre antal företag verksamhet som postoperatörer

efter att ha fått tillstånd av Post-&Telestyrelsen.


Utvecklingen gick långsamt fram till 1997 då Posten genomförde en kraftig prishöjning på 20g-brevet, detta blev i ett slag en utlösande faktor för att starta upp verksamhet som postoperatör. Ett hundratal nya postoperatörer såg dagens ljus alltifrån mycket små till några få relativt stora företag. Bland annat mot bakgrund av tidigare bistra erfarenheter att bedriva postverksamhet i konkurrens med Posten och möjlighet att få tillgång till den postala infrastrukturen bildades detta år Fria Postoperatörers Förbund (FPF).


Huvudsyftet med förbundet var och är fortfarande att slå vakt om en fri och fungerande konkurrens på lika villkor på postmarknaden och främja en positiv utveckling för de privata postoperatörerna.

Förbundet skall enligt stadgarna ha till uppgift:

  • Utgöra branschens kontakt- och remissorgan gentemot myndigheter och andra offentliga organisationer.
  • Företräda medlemmarna i kontakter och förhandlingar med Posten och andra postala organisationer.
  • Fungera som informatör och opinionbildare samt hålla medlemsföretagen informerade om branschens
  • och företagandets villkor.
  • Främja och säkerställa kvaliteten med avseende på hanteringen och distributionen av brevförsändelser.
  • Fungera som rådgivande organ och bistå enskilda medlemmar i frågor som rör den postala verksamheten.

 

Totalt finns ett 30-tal fria postoperatörer här i landet. Majoriteten av dessa är anslutna till FPF.

Medlemskåren svarar för nästan 100% av de volymer som inte distribueras av Posten.

Tillsammans har medlemmarna en marknadsandel på cirka 15% vilket motsvarar 370 miljoner adresserade försändelser.


Bring CityMail är den största och arbetar främst inom segmentet ”industriell post” (stora försorterade sändningar) medan de mindre postoperatörerna i första hand hanterar lokal post (enstaka adresserade försändelser - ”kontorspost”).

De mindre företagen verksamhet omfattar också ”kringtjänster” som att tillhandahålla boxanläggningar, hämta/lämna service, intern posthantering etc.


Postoperatörernas verksamhet övervakas av Post&Telestyrelsen.

Företagen har dessutom att efterleva FPF:s stadgar och Etiska regler samt andra anvisningar som förbundet utfärdat.

Förbundet företräder medlemmarna då det gäller upprättandet av avtal avseende tillgången till den postala infrastrukturen och den praktiska tillämpningen av dessa.


För att bli medlem i förbundet krävs att ett företag har tillstånd att bedriva postverksamhet.

För ytterligare information om medlemskap i FPF hänvisas till ordföranden eller vice ordföranden.